Ten white windows with pink Pelargoniums, Old Court, Peterhouse, Cambridge, England

Ten white windows with pink Pelargoniums, Old Court, Peterhouse, Cambridge, England