Ryuzu Falls, near Lake Chuzenjiko, Tochigi-ken, Japan, photo
 

next photo 

previous photo 

photo album 

8 / 13 

in Japanese 

Ryuzu Falls, near Lake Chuzenjiko, Tochigi-ken, Japan, photo
In Search of Beauty - Photos by Reggie Thomson
 

Location: Latitude=36.75949000135874, Longitude=139.4514534137363, Google maps 
< previous photo | next photo >
Photo: 8 of 13 in Chuzenjiko in Japan - Autumn
Home | Japanese | Photography Blog
All photos, haiku, songs, music, computer progams and text Copyright © Reggie Thomson 1999-2024